خدمات عمومیشرکت صنايع هوشمند نوظهور
مدير عامل: عبداله مراديان مدير اجرايي: سروش کاويانى
ساخت و تجهيز شهرکها ... انبوه سازى ... هوشمند سازى ساختمان ... پياده سازى فناوري هاى نوين ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۷۴۲۳۳۳۰۲۳۹ فاکس: ۰۷۴۲۳۳۳۰۲۳۹ موبايل: ۰۹۱۷۳۴۲۸۰۱۰
کدپستي: 75818 صندوق پستي: 75815-413
آدرس: گچساران ۵۰۰ دستگاهچهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت