خدمات عمومیتهويه و تاسيسات
مدير عامل: علي‌عباس تفرشي                   
نشريه
خدمات نامشخص

تلفن: ۷۷۶۰۷۶۲۲-۰۲۱ فاکس: ۷۷۶۰۷۶۲۲-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: tahvieh_tasisat@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران،صندوق پستي۱۳۸-۱۵۶۳۵چهار شنبه 24 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت