خدمات عمومیپيشگامان تاسيسات خاورميانه
مدير عامل: على رامش                   
تجارى
خدمات نامشخص

تلفن: ۸-۸۸۸۴۴۴۹۷-۰۲۱ فاکس: ۸۸۸۳۵۲۶۸-۰۲۱ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: eng@middleasthvac.com وب سايت: www.middleasthvac.com
آدرس: تهران خيابان طالقانى پلاک۴۶۳پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت