خدمات عمومیآئين تلاش تبريز
مدير عامل: مهران نقي زاده گلزاري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 5510483 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تبريز- خيابان 22 بهمن(راه آهن) - روبروي بازارچه ابزار اسکالات - کوچه شهريار -ساختمان کشوري نيا - طبقه اولدوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت