خدمات عمومیپايدارپولاد پيشرو
مدير عامل: فرزاد رستميان بختياري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88741970 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران- خيابان شهيد بهشتي- خيابان پاكستان - كوچه 4 پلاك 15سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت