خدمات عمومیپايندان
مدير عامل: محمودرضا اكبري طائمه                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2084666 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - سعادت اباد - بلواردرياـ چهارراه استادمطهري  - پلاك 82سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت