خدمات عمومیتاسيساتي و ساختماني نيروز
مدير عامل: علي اكبر قضاوتي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88309160 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - خيابان استادمطهري - خيابان جم ساختمان - شماره 51 - طبقه 2سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت