خدمات عمومیتعميرونگهداري کارخانجات صنايع پترو شيمي
مدير عامل: ايرج مسروري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22044244 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران- بلوار افريقا - کوچه تنديس - پلاك 16سه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت