خدمات عمومیتناوب
مدير عامل: ايوب حاجي وليزاده شبستري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22868283 فاکس: موبايل:
کدپستي: 1544814611                   
آدرس: تهران - خيابان دكترشريعتي جنب اتوبان همت - خيابان داودگل نبي - پلاك 16سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت