خدمات عمومیتهران پرشيا
مدير عامل: سيدسعيد سجادپور                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88327520 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران ـ- خيابان قائم مقام فراهاني كوچه 26 پلاك 6سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت