خدمات عمومیتوسعه آب وگازايران
مدير عامل: علي اكبر اديب حاجي باقري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8801716 فاکس: موبايل:
کدپستي: 15987                   
آدرس: تهران ـبلواركريمخان زند- خيابان ابان جنوبي  - پلاك 80ـ واحد 201سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت