خدمات عمومیتوسعه صنايع تاسيساتي ايران
مدير عامل: مهدي حكيم پور                   
خدمات نامشخص

تلفن: ------- فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - خيابان وزرائ- خيابان شهيد احمديان- خيابان 15 پلاك 5دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت