خدمات عمومیجهادنصراستان كرمان
مدير عامل: اکبر قنبري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2452217 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: كرمان - خيابان شهيدصدوقي ـنرسيده به چ 0فيروزهسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت