خدمات عمومیجهاد نصر خراسان
مدير عامل: محمد حافظ کلاهي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6228668 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: مشهدـجنب پليس راه امام هادي *ع *ـ بلوارشاهدانتهاي بلوارانديشهسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت