خدمات عمومیخط لوله ايران
مدير عامل: مصطفي قائمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88823265 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران ـميدان 7تيرـساختمان ااگ  - طبقه 4ـسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت