خدمات عمومیساختمان سد و تاسيسات آبياري(سابير)
مدير عامل: محمد راحمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88048318 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - بزرگراه شهيد همت -برج پنجم ونک پارکسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت