خدمات عمومیساختمان سد و تاسيسات آبياري(سابير)
مدير عامل: محمد راحمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88048318 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - بزرگراه شهيد همت -برج پنجم ونک پارکیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت