خدمات عمومیساختماني آبژ
مدير عامل: داريوش قائمي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88965306 فاکس: موبايل:
کدپستي: 14157                   
آدرس: تهران - خيابان فلسطين شمالي ـبالاترازبلواركشاورزـ كوچه 8 - پلاك 8 - طبقه 2سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت