خدمات عمومیساختماني و مهندسي ميسان
مدير عامل: فرامرز نصرچالشتري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8820307 فاکس: موبايل:
کدپستي: 15817                   
آدرس: تهران - خيابان ايت الله طالقاني  - پلاك 365 - طبقه 5سه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت