خدمات عمومیسمنديس
مدير عامل: سيدابراهيم طاهري                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88886874 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران- خيابان گاندي- خيابان هفتم(پاليزواني) پلاك27 - واحد2دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت