خدمات عمومیسهندكيش
مدير عامل: اميرمهرداد دباغي قلعه                   
خدمات نامشخص

تلفن: 22275317 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران ـم مادر- خيابان شاه نظري ـساختمان ناهيد - طبقه  7-شماره 4- ص پ 1965-14155سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت