خدمات عمومیصنايع تاسيسات وتهويه ايران
مدير عامل: همايون جلاليان                   
خدمات نامشخص

تلفن: 88307929 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران-خيابان كريم خان زندنبش ايرانشهرشمالي پلاك 227 طبقه سومسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت