خدمات عمومیفني و ساختماني تهران جنوب
مدير عامل: طهماسب رضوي ورنامخواستي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 8065494 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران ـميدان ونك- خيابان شهيد خدامي - بعداز پل كردستان - شماره 93سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت