خدمات عمومیمهندسي و ساختماني پي واره
مدير عامل: احمد نيل كار                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2900301 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: خيابان ميرداماد ـ ميدان مادر ـ خيابان شهيد وزيري پور ـ پلاك 7سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت