خدمات عمومیمهندسي و صنعتي استيم
مدير عامل: عليرضا پرهيزكار                   
خدمات نامشخص

تلفن: 2223655 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - خيابان ميرداماد ـ روبروي مسجدالغدير - خيابان 1 - پلاك 36دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت