خدمات عمومینير پارس
مدير عامل: ابراهيم سعيدي                   
خدمات نامشخص

تلفن: 6706051 فاکس: موبايل:
کدپستي:                     
آدرس: تهران - خيابان انقلاب-نرسيده به استاد نجات الهي- پلاک 928سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت