خدمات عمومیاريا بهين کنترل
مدير عامل: حسينى                   
در خصوص سيستمهاى مديريت ساختمان / سيستم اعلام حريق /درب اوتوماتيک
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۴۴۱۳۴۵۲۵۹۵ فاکس: ۰۴۴۱۳۴۶۹۹۶۰ موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: aria.security@gmail.com وب سايت:
آدرس: اروميه پنجراه اول ارتش ساختمان جمشيد واحد ۷سه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت