خدمات عمومیسپکو
مدير عامل: محمد جواد هاتفی مدير اجرايي: مرضیه ترابی
تهيه و توزيع مصالح ساختمانى و اجراى ژر.ژه هاى ساختمانى و تاسيساتى داراى رتبه ۴ ابنيه و ۵ تاسيسات و۵آب
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۷۷۳۸۳۶۷۰و۰۳۵۱۶۲۸۵۸۱۶ فاکس: ۰۳۵۱۶۲۸۳۴۷۱ موبايل: ۰۹۱۳۲۵۶۸۰۱۳
کدپستي: 8916738175                   
ايميل: sepco11@gmail.com وب سايت:
آدرس: يزد بلوار امام جعفر صادق جنب صنايع سنژ زيبا
آدرس: تهران -تهران ژارس -بلوار وفادار غربى ژلاک ۹۹ واحد ۱یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت