خدمات عمومیهمکارى
مدير عامل: تقى اقابالايى                   
کار تکنسينى در زمينه ابيارى و زهکشى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۴۷۱۲۵۳۳۴۱۷ فاکس: ۰۴۷۱۲۵۳۳۲۱۱ موبايل: ۰۹۱۴۱۷۱۰۲۳۵
کدپستي: 5385194481                   
ايميل: hgz-565 وب سايت:
آدرس: شبستر -زيناب -خ وليعصر پ۱۰سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت