خدمات عمومیامواج گستر پرديس
مدير عامل: يحيى ژورخورشيد                   
طراحی. مشاوره. اجرا. فروش و خدمات پس از فروش
سیستمهای جریان ضعیف ساختمان و تاسیسات
سیستمهای امنیتی. نظارتی و ارتباطی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۱۱۷۷۸۲۷۷۱ فاکس: ۰۳۱۱۷۷۸۹۷۴۱ موبايل: ۰۹۱۳۳۰۵۱۱۴۷
کدپستي:                   
ايميل: agpardiseng@gmail.com وب سايت:
آدرس: سه راهى سيمينُ‌خيابان جانبازان. خيابان شهيد بخشى. پلاک ۲۷۴چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت