خدمات عمومیايرانيکا الکتريک
مدير عامل: امير فنايى                   
فروش انواع سيم و کابل
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۳۹۱۲۶۹۱ فاکس: ۳۳۹۳۹۴۰۲ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: لاله زار جنوبى کوچه ترابى گودرزى مجتمع تجارى لاله زار واحد ۴/۱۵یکشنبه 28 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت