خدمات عمومیتهران کارا
مدير عامل: علی شاپوری مدير اجرايي: امیر شاپوری
اجرای تاسیسات ابنیه
خدمات نامشخص

تلفن: ۷۷۶۰۸۳۹۳ فاکس: ۷۷۶۰۶۳۸۳ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران-طالقانی شرقی کوچه آفتاب پلاک ۲۰چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت