خدمات عمومیشركت رستماب
مدير عامل: جليل تقي زاده مهنه مدير اجرايي: ابوسعيد تقي زاده مهنه
مجرى طرححهاى آبرسانى تاسيساتى وتجهيزاتى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۵۶۱۴۴۴۰۸۹۶ فاکس: ۰۵۶۱۴۴۴۰۸۹۶ موبايل: ۰۹۱۵۳۶۳۵۱۹۱
کدپستي:                   
ايميل: jtm409@gmail.com وب سايت:
آدرس: بيرجند معلم ۴۲ پلاک ۹ طبقه اولسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت