خدمات عمومیبيستون سازان داتيس
مدير عامل: محمد رضا اكبري                   
مجري كليه پروژه هاي ساختماني
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۷۳۷۱۴۸-۰۳۱۱ فاکس: ۲۷۳۷۱۴۶-۰۳۱۱ موبايل: ۰۹۱۳۳۱۴۳۱۰۰
کدپستي:                   
ايميل: building_datis.yahoo.com وب سايت:
آدرس: بزرگمهر-خ-هشت بهشت غربي-بين ملك و گلزار-مجتمع فرهنگ-واحد ۴۰۱چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت