خدمات عمومیشرکت تعاونی مسکن مهر۳ ورامین
مدير عامل: مهدی خلیلی مدير اجرايي: مهدی خلیلی
عرضه و تولید واحدهای مسکونی
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۹۱۲۲۷۴۴۳۷ فاکس: ۰۲۹۱۲۲۴۵۸۳۹ موبايل: ۰۹۱۹۴۴۰۱۱۰۵
کدپستي: 3371956655                   
ايميل: kh179200@yahoo.com وب سايت:
آدرس: ورامین خیابان دانشسراکوی مرحوم خلیلی پ ۶۸دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت