خدمات عمومیمصالح ساختمانی
مدير عامل: حسين آسترکى مدير اجرايي: عبدالله سليمانى
عرضه کننده مرغوبترين سنگهاى ساختمانى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۴۴۲۶۳۵۸۸ فاکس: ۰۲۱۴۴۲۶۳۵۸۹ موبايل: ۰۹۱۲۷۶۲۶۳۲۲
کدپستي:                   
ايميل: vahid_enj206@yahoo.com وب سايت: www.puyastone.com
آدرس: بزرگراه آزادگان احمد آباد مستوفى سه راه گلخانه
آدرس: بزرگراه اشرفى اصفهانى انتهاى خيابان عرب حسينىیکشنبه 28 مرداد 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت