خدمات عمومیکلهر
مدير عامل: حسين کلهر                   
توزیع
سیمان سفید ساوه.ارومیه.بنوید .دماوند
گچ شمیران سمنان
پودرسنگ قم
سنگهای دانه بندی شده
پوکه معدنی
آهک
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۵۱۷۷۸۹۰۰۸ فاکس: ۰۲۵۱۷۷۸۹۰۰۹ موبايل: ۰۹۱۲۶۵۱۶۱۰۱
کدپستي: صندوق پستي: 37195-1384
ايميل: khoseien@yahoo.com وب سايت:
آدرس: قم۶۰-متری نوقطاریکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت