خدمات عمومیبتن ارگ نو انديش
مدير عامل:                   
اجراي ابنيه ساختمانهاي اداري، تجاري،صنعتي
اجراي كانالهاي آبرساني و سازه‌هاي مربوط به آب
تعمير و نگهداري ابنيه ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: 0241-3235851-3 فاکس: 0241-3228631 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@.betonarg.ir وب سايت: www.betonarg.ir
آدرس: زنجان- خيابان بعثت-روبروي كوچه دهخدا- پلاك 283/1چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت