خدمات عمومیسليم آب نقش جهان
مدير عامل: آقاي سليمي                   
طراحي و نصب
اجراي تصفيه خانه‌هاي آب و پساب و سيستم هاي تصفيه آب و گندزدايي
خدمات نامشخص

تلفن: 0311-7767383 فاکس: 0311-7780339 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@.salimwater.com وب سايت: www.salimwater.com
آدرس: اصفهان- حدفاصل سه راه سيمين و فلكه‌ي ارتش- تقاطع اول- نبش كوي ارغوانسه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت