خدمات عمومیشرکت راه و ساختمان خانه گستر گیل
مدير عامل: فرهاد کریمی پیرموسائی                   
راه و باند و ابنیه
خدمات نامشخص

تلفن: 01317233091 فاکس: 01317220042 موبايل: 09113386424
کدپستي:                   
ايميل: khanehgostaregil@gmail.com وب سايت: www.khanehgostaregil.com
آدرس: vرشت گلسار روبروی دفتر هواپیمایی بالای بانک تجارتدوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت