خدمات عمومیشرکت فنى مهندسى وتاسيساتى وساختمانى آب فشان زمرد
مدير عامل: رضاخويشاوندى مدير اجرايي: رضاخويشاوندى
اجرانظارت پيمانکارى طراحى فروش لوازم وتجهيزات بهداشتى شىرآلات ومحاسبه و...تاسيسات مکانيکى ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۵۸۷۹۵۷۶۸ فاکس: موبايل: ۰۹۱۵۱۲۰۰۶۱۹
کدپستي: 9177834168                   
ايميل: r.khishavandi@yahoo.com وب سايت: www.niroenergyco.com
آدرس: رضاشهرخاقانى۲۱پلاک۲۴یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت