خدمات عمومیپیمانکاری احمد دوست
مدير عامل: احمد دوست اسفجير                   
نقاشى ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۵۸۱۲۲۳۰۸۸۶ فاکس: موبايل: ۰۹۱۵۸۳۵۶۷۹۰
کدپستي: 9471611111                   
آدرس: بازار مشهد - خيابان چمران - چمران ۱۴ - پلاک ۳۸چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت