خدمات عمومیاصلاح اطلاعات
مدير عامل: ايت اله کريمى                   
پيمانکارى راهسازى - تهيه نيازمنديهاى شهرداريهاى تابعه-اجاره ماشين الات سنگين
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۸۴۱-۳۳۳۲۴۷۷ فاکس: ۳۳۳۲۴۷۷ موبايل: ۰۹۱۸۱۴۱۲۱۲۳
کدپستي: 6931788657                   
آدرس: ايلام -بلوار جنوبى حضرت امام (ره)دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت