خدمات عمومیشرکت مهندسى پايشگران برق آب نيروى البرز
مدير عامل: محمود سلام زاده                   
تله مترى و اسکادا در زمينه هاى برق آب ُ نفت وگاز صنايع
نمايندگى انحصارى شرکت ادکن اتريش
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۵۴۳۹۴۹ فاکس: ۲۲۲۶۶۲۲۶ موبايل: ۰۹۱۲۸۱۷۸۴۹۸
کدپستي:                   
ايميل: info@payeshgaran.com وب سايت: www.payeshgaran.com
آدرس: خيابان شريعتى خيابان ظفر پلاک ۱۷۴ واحد ۱۰دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت