خدمات عمومیصنايع سنگ کى تو k2
مدير عامل: سيد عباس حسينى                   
تهيه وتوضيع انواع سنگ ساختمانى در ابعاد و ضخامت آزاد .
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۳۱۸۹۶ فاکس: ۰۲۱۵۶۲۳۱۸۹۷ موبايل: ۰۹۱۲۲۵۸۰۰۲۶
کدپستي: 1834163151                   
ايميل: shahedstone@gmail .com وب سايت: www.k2stone.ir
آدرس: کيلومتر ۳۵ اتوبان تهران قم - شهرک صنعتى شمس آباد - بلوار بوستان - گلبن ۷- سنگبرى کى تودوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت