خدمات عمومیگروه صنعتی تجاری فرکیان
مدير عامل: سید یاسین تهامی مدير اجرايي: محمدجواد قراویری
به سایت مراجعه شود
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۷۹۹۳۰۵ فاکس: ۸۸۷۹۷۰۷۷ موبايل: ۱۳-۰۹۱۲۴۹۰۵۰۱۱
کدپستي:                   
ايميل: farkiaan@gmail.com وب سايت: www.farkian.mihanblog.com
آدرس: ميدان آرژانتين - ابتداى خيابان زاگرس - ساختمان شرقپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت