خدمات عمومیآجر نور
مدير عامل: ميرعبدالحسينى                   
توليد کننده آجر هاى سنتى و تزئينى - تابلو هاى سفالى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۱۴۸۰ فاکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۱۴۸۰ موبايل: ۰۹۱۲۳۳۷۹۴۳۲
کدپستي:                   
ايميل: info@NoorBrick.com وب سايت: www.NoorBrick.com
آدرس: تهران - ميدان شيخ بهايىپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت