خدمات عمومیمهندسی -بازرگانی
مدير عامل: سلمان توکلی مقدم مدير اجرايي: هادی داغستانی
نمايندگى کانال بیش عايق ونمایندگی سیستم های برده هوا
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۳۰۳۲۱۳ فاکس: ۸۸۸۳۶۴۰۳ موبايل: ۰۹۱۲۷۲۳۰۶۷۹
کدپستي:                   
ايميل: info@emertat-co.com وب سايت: www.emertat-co.com
آدرس: تهران ميدان هفت تير کوچه بهار مستيان بن بست الهى بلاک ۷ ط۳پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت