خدمات عمومیشركت مهندسان مشاور آتي فن
مدير عامل: عليرضا نوروزي                   
طراحي و نظارت پروژه هاي ساختماني مسكوني اداري تجاري صنعتي و نظامي بيمارستاني آموزشي و فرهنگي -ورزشي ، داراي رتبه بندي از سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۶۴۴۸۶۱ فاکس: ۲۲۶۴۲۰۴۲ موبايل:
کدپستي: 19168-94441                   
ايميل: شفهبشدد@غشاخخ.زخ وب سايت:
آدرس: خ شريعتي پايينتر از پل صدر خ خاقاني پ ۵۰ واحد ۵شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت