خدمات عمومیشرکت مهندسی سیال کار
مدير عامل: مهندس حسین سرخوش                   
پیمانکار اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعت
خدمات نامشخص

تلفن: 05118431160 فاکس: 05118437748 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: info@sayal-kar.com وب سايت: www.sayal-kar.com
آدرس: خیابان آبکوه- آبکوه 12 پلاک 264چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت