خدمات عمومیپخش وفروش انواع کاشى وسرامىک
مدير عامل: داود دينکانى                   
عامل پخش وفروش انواع کاشى وسرامىک
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۸۱۲۲۴۳۰۰۹ فاکس: ۰۲۸۲۲۲۴۳۰۰۹ موبايل: ۰۹۱۹۱۸۴۱۴۳۸
کدپستي: 34917-74996                   
ايميل: davooddinakani@gmail.com وب سايت:
آدرس: قزوين دروازه رشت ۸۰۰ متر بطرف رشت جنب انبار تاژپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت